Navigatie overslaan
Bert 3

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN LEVERANCIERS VOOR DE GRAFISCHE EN AANVERWANTE INDUSTRIE GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL DEN HAAG ONDER NUMMER 40530607

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid van de door een wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin het betrokken lid van de Vereniging van Leveranciers voor de Grafische en Aanverwante Industrie (hierna: de Leverancier) een overeenkomst aangaat met een wederpartij, waarbij de Leverancier als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, en Leverancier deze algemene voorwaarden wenst te gebruiken. Op transacties waarbij de Leverancier niet op eigen naam, doch als agent van een fabrikant, importeur of andere toeleverancier handelt, zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

1.3 Geschillen tussen de Leverancier en de wederpartij worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Leverancier, tenzij;

(a) dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven; of

(b) de Leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

1.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

1.5 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan via e-mail.

2. PRIJZEN

2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gelden aanbiedingen van Leverancier als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de bestelling van de wederpartij (waaronder tevens begrepen is: de verzending van een bevestiging via een elektronisch communicatiemiddel), dan wel op het moment waarop de Leverancier de bestelling uitvoert.

2.2 Alle prijzen in de aanbiedingen van Leverancier zijn exclusief BTW en exclusief de kostprijs van de verpakking als bedoeld in artikel 3.4, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Leverancier behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds, dat wil zeggen na het doen van een aanbod en/of na sluiten van een overeenkomst, te verhogen, indien sprake is van relevante veranderingen in de marktsituatie, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot koerswijzigingen van buitenlandse valuta waardoor inkoop door Leverancier (van onder meer grondstoffen) duurder is/wordt, alsmede stijging van grondstofprijzen om andere oorzaken, alsmede een stijging van loon- en/of andere kosten (zoals berekend door derden bij wie Leverancier inkoopt). Het doorvoeren van een tussentijdse prijs- verhoging door Leverancier geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te beëindigen en/of ont- binden, tenzij er sprake is van een doorgevoerde prijsverhoging van meer dan 20%.

2.4 De Leverancier is gerechtigd invoerrechten, omzetbelasting en alle andere belastingen en rechten met betrekking tot de levering van de zaken, ten laste van de wederpartij te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. AFLEVERING EN KOSTEN DAARVAN

3.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, geschiedt levering af fabriek (Ex Works) zoals bedoeld in de Incoterms 2010.

3.2 Indien en voor zover in de overeenkomst in afwijking van artikel 3.1 is bepaald dat Leverancier ook (deels) zorg draagt voor vervoer en verzekering tijdens vervoer, bepaalt de Leverancier in beginsel de wijze van vervoer en het type verzekering tijdens het vervoer.

3.3 Indien en voor zover in de overeenkomst in afwijking van artikel 3.1 is bepaald dat Leverancier ook (deels) zorg draagt voor vervoer, geschiedt het vervoer in beginsel voor risico van de wederpartij, met dien verstande dat de wederpartij gerechtigd zal zijn tot eventuele uitkeringen onder de vervoersverzekering. De Leverancier heeft evenwel het recht eventuele uitkeringen onder de vervoersverzekering te verrekenen met vorderingen op de wederpartij.

3.4 Verpakking wordt tegen kostprijs berekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder de kostprijs van de verpakking wordt verstaan: ingeval van doorlevering in verpakte staat alle aan de Leverancier zelf in rekening gebrachte verpakkingskosten en ingeval van verpakking door de Leverancier de kosten van gebruikt materiaal (inclusief onbruikbaar restmateriaal) en het arbeidsloon voor het verpakken. Over statiegeld kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

3.5 Met de Leverancier overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

3.6 De Leverancier is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

3.7 Zaken worden afgeleverd overeenkomstig de omschrijving in de orderbevestiging. Nalevering van onderdelen behoeft slechts te geschieden voor zover zulks voor de Leverancier mogelijk is.

3.8 Indien op verzoek van de wederpartij met spoed een zaak wordt afgeleverd, is het risico van onjuiste c.q. onvolledige levering voor de wederpartij.

4. PLAATSING, MONTAGE EN REPARATIES

4.1 Het ter beschikking stellen van monteurs of ander personeel door de Leverancier geschiedt, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, steeds tegen berekening van alle werk- en reisuren, alsmede extra kosten volgens tarief van de Leverancier.

4.2 Ingeval van plaatsing en montage van zaken door Leverancier bij de wederpartij, is de wederpartij verplicht de monteur(s) in staat te stellen de plaatsing en montage veilig te verrichten en de nodige assistentie te verlenen (waaronder het inzetten van hulppersoneel) en al het benodigde hijs-, transport- en ander gereedschap en poetsmateriaal ten behoeve van het plaatsen en monteren gratis ter beschik- king te stellen, tenzij anders overeen is gekomen. Indien de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, is de Leverancier gerechtigd de kosten van het door hem verzorgen van de benodigde veilig- heid, het inschakelen van hulppersoneel en het verstrekken van gereedschap, aan de wederpartij door te berekenen.

4.3 Indien in het kader van plaatsing en montage van zaken door Leverancier bouwwerken, zoals grond- en metselwerk, het maken van funderingen, alsmede het leggen van leidingen voor gas, elektriciteit, water of perslucht en het leggen van drijfwerk benodigd zijn, dan is de wederpartij verantwoordelijk voor de aanleg en de kosten daarvan.
Eigenaar van het pand waar de machine wordt geleverd dient ervoor te zorgen dat het pand aan de relevante NEN normen voldoet ten aanzien van bouw- en metselwerk, fundering, gasinstallatie, waterinstallatie, persluchtinstallatie, electriciteitsinstallatie en drijfwerk.

4.4 Extra kosten voortvloeiend uit het feit dat de monteur, door het niet op tijd gereed zijn van voorbereidende werkzaamheden, of ten gevolge van welke andere oorzaak dan ook, waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is, zijn werkzaamheden niet direct na aankomst kan aanvangen of deze moet onderbreken, kunnen door de Leverancier volledig ten laste van de wederpartij worden gebracht.

4.5 Kan de plaatsing en/of montage niet binnen kantooruren geschieden dan kunnen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door de Leverancier ten laste van de wederpartij worden gebracht.

4.6 Ten aanzien van de elektrische uitrusting en/of installatie van geleverde zaken wordt door de Leverancier geen verdere aansprakelijkheid aanvaard dan die welke de producent ervan in zijn leverings- voorwaarden heeft vastgelegd.

4.7 Speciale veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen, al dan niet volgens voorschrift van overheidswege aan te brengen, vallen voor zover tevoren niet anders is overeengekomen, onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. De kosten daarvan komen ten laste van de wederpartij en zullen alleen door Leverancier worden aangebracht indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

4.8 Opdrachten aan de Leverancier tot het verrichten van reparaties, revisies en onderhoud van geleverde zaken, alsmede tot het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen betreffende geleverde zaken, geschieden onder de voorwaarde dat opgave van een tijdsduur van de werkzaamheden, alsmede prijsopgave steeds vrijblijvend geschieden.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Facturen van de Leverancier moeten door de wederpartij binnen de op de factuur aangegeven termijn en op de daarop vermelde wijze betaald worden. De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij een andere valuta overeengekomen is.

5.2 Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur van Leverancier door de wederpartij:
(a) worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de Leverancier ter zake reeds heeft gefactureerd, meteen opeisbaar;
(b) is de wederpartij, vanaf de factuurdatum, over het factuurbedrag en alle andere dan verschuldigde bedragen de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd; en
(c) heeft de Leverancier het recht om de buitengerechtelijke incassokosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

5.3 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door haar verschuldigde rente en daarna op de oudste nog openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

5.4 De wederpartij kan, op straffe van verval van recht, slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn, doch niet later dan 14 dagen na factuurdatum.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ANDERE ZEKERHEDEN

6.1 De Leverancier behoudt zich de eigendom van door hem geleverde of te leveren zaken voor totdat integraal aan hem voldaan zijn:

(a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;

(b) alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige over- eenkomst.

6.2 De wederpartij mag zich niet op een retentierecht beroepen voor wat betreft mogelijke bewaringskosten van door Leverancier geleverde zaken, en deze kosten niet verrekenen met door haar verschuldigde prestaties.

6.3 Indien de wederpartij uit of mede uit de in artikel 6.1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die de Leverancier voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze nieuwe zaak voor de Leverancier totdat aan alle verplichtingen als in artikel 6.1 bedoeld is voldaan.

6.4 Zolang enige zaak eigendom van de Leverancier is, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

6.5 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de in artikel 6.1 bedoelde verplichtingen, is de Leverancier gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Leverancier mag daartoe de betreffende plaats betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken door Leverancier komen voor rekening van de wederpartij.

6.6 Tot zekerheid voor al hetgeen de Leverancier te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben, verpandt de wederpartij hierbij aan de Leverancier, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan de wederpartij eventueel ondanks het bepaalde in artikel 6.3 (mede-)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door de Leverancier geleverde en/of te le- veren zaken.

6.7 Indien de Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekort- schieten, en in ieder geval indien: (i) de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, sur- séance van betaling aanvraagt, enigerlei akkoord aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, (ii) de weder- partij haar onderneming of een deel daarvan liquideert, (iii) ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd op de geleverde of andere zaken, (iv) de geleverde zaken ernstig beschadigd mochten worden, (v) de wederpartij in gebreke mocht blijven met de nakoming van enige jegens de Leverancier aangegane verplichting of (vi) de wederpartij elders verplichtingen aangaat die de nakoming van jegens de Leverancier aanvaarde verplichtingen ernstig in gevaar brengen, heeft de Leverancier, onverminderd alle andere hem bij de wet toegekende rechten, zonder dat enige sommatie zal zijn vereist, het recht geleverde zaken terug te nemen, zonder dat dit ontbinding van de overeenkomst ten gevolge zal hebben, zonder dat hij zal zijn genoodzaakt reeds ontvangen betalingen te restitueren en met het recht schade- vergoeding wegens waardevermindering der zaken of anderszins van de wederpartij te vorderen.

6.8 Indien de Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van de Leverancier terstond genoegzame zekerheid in de door de Leverancier gewenste vorm te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is de Leverancier gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

6.9 De Leverancier zal de zaken in de in artikel 6.7 bedoelde gevallen kunnen doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De Leverancier mag daartoe de betreffende plaats betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken door Leverancier komen voor rekening van de wederpartij.

6.10 Indien de waarde van de door de Leverancier teruggenomen zaken moet worden bepaald, zal taxatie geschieden door een door hemzelf aan te wijzen deskundige. Bij deze taxatie zal rekening worden gehouden met de prijs waarvoor hij zich op de dag van terugneming nieuwe zaken van dezelfde aard als de teruggenomen zaken zou kunnen verschaffen; uitgaande van de bedoelde prijs zal voorts rekening worden gehouden met de waardevermindering door gebruik, beschadiging, veroudering en de verminderde verkoopbaarheid, door welke oorzaak ook, der teruggenomen zaken.

6.11 Ter bepaling van de verminderde verkoopbaarheid van teruggenomen zaken wordt mede rekening gehouden met de kosten die de Leverancier bij eventuele verdere verkoop zou moeten maken voor algehele technische controle.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PRIVACY

7.1 De intellectuele eigendomsrechten op door Leverancier geleverde zaken blijven berusten bij Leverancier.

7.2 Indien bij de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder een overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan komen deze rechten toe aan Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3 De Leverancier geeft geen garantie dat afgeleverde zaken geen inbreuk maken op (intellectuele eigen- doms)rechten van derden.

7.4 De wederpartij vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derde partijen wegens schending(en) van hun toekomende intellectuele eigendomsrechten, schending(en) van privacy en/of een onjuist be- heer of een onjuiste bewaring van persoonsgegevens, één en ander voor zover de handelswijze van de wederpartij de kans op de rechtsschendingen of onjuiste omgang met persoonsgegevens heeft vergroot. De wederpartij garandeert dat zij alle verplichtingen heeft nageleefd die voortvloeien uit wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en datalekken.

8. GARANTIE VAN DE LEVERANCIER

8.1 Ten aanzien van nieuwe en gebruikte machines, voor wat deze laatste betreft echter alleen voor zover zij door de Leverancier als gereviseerd zijn verkocht en de Leverancier uitdrukkelijk garantie heeft verleend, wordt gedurende zes maanden na de aflevering als bedoeld in artikel 3 garantie voor goede werking verleend, zulks echter met dien verstande, dat de Leverancier nimmer tot meer of anders is gehouden dan de garantie of de garanties die hem is of zijn verstrekt door de producenten of de andere leverancier(s) van welke hij de geleverde zaken heeft betrokken. Indien een geleverde machine gemiddeld meer dan 8 uur per werkdag wordt gebruikt, zal de garantietermijn met een evenredig percentage verminderd worden.

8.2 De Leverancier is gehouden tot het vervangen of repareren van gebroken of ondeugdelijke onderdelen voor zover de producent of de Leverancier die deze heeft vervaardigd hem daartoe in staat stelt. Deze gehoudenheid bestaat slechts binnen de termijn en onder het voorbehoud als gesteld in artikel 8.1 en onverminderd de hiernavolgende bepalingen.

8.3 Gebreken in de goede werking moeten, op straffe van verval van recht, binnen 14 dagen na de ontdek- king en in elk geval uiterlijk 14 dagen na afloop van de garantietermijn schriftelijk aan de Leverancier worden medegedeeld.

8.4 Aanspraken op grond van de verplichting van de Leverancier tot garantie moeten ingeval van betwisting, op straffe van verval van recht, in rechte worden geldend gemaakt binnen 12 maanden na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

8.5 De Leverancier is nimmer tot enige garantie gehouden, indien en zolang de wederpartij niet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, met name die tot betaling, voldoet.

8.6 Voor gedemonteerd verzonden machines wordt alleen garantie verleend, indien de montage onder verantwoordelijkheid van de Leverancier is geschied.

8.7 Ingeval de wederpartij reparaties laat verrichten of veranderingen aanbrengt aan geleverde zaken, van welke aard deze reparaties of veranderingen ook zijn, een hernieuwde opstelling of montage na ver- huizing of verplaatsing daaronder uitdrukkelijk begrepen, anders dan door of vanwege de Leverancier of zonder diens uitdrukkelijke toestemming, vervalt iedere aanspraak op garantie en elk klachtrecht ter zake van die geleverde zaken.

8.8 De garantie in artikel 8.1 heeft nimmer betrekking op een gebrek in de goede werking tengevolge van normale slijtage of op een gebrek in de goede werking tengevolge van onoordeelkundige, onjuiste of slordige behandeling, overbelasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwconstructie, on- geschikte bouwgrond of chemische, elektrische, elektronische of elektrotechnische invloeden, daaronder begrepen het tijdelijk of langdurig niet aanwezig zijn van de vereiste spanning op het elektrisch net.

8.9 Behoudens in het geval genoemd in artikel 8.1 wordt nimmer garantie verleend voor gebruikte machines.

8.10 Tijdelijk gemis van geleverde zaken in verband met de noodzakelijkheid van reparaties verplicht de Leverancier nimmer tot enige schadevergoeding en schort bestaande betalingsverplichtingen op ge- nerlei wijze op.

8.11 De bepalingen inzake garantie in artikel 8.1 zijn van overeenkomstige toepassing op door de Leverancier geleverde vervangende onderdelen.

8.12 Indien de Leverancier zijn verplichting tot vervanging of reparatie niet binnen een redelijke termijn na daartoe te zijn gesommeerd nakomt, is hij ten hoogste aansprakelijk voor de redelijke kosten die de wederpartij moest maken om de reparatie of, indien reparatie meer dan de helft van de oorspronkelijke koopprijs zou bedragen, de vervanging door een derde te doen uitvoeren. In geval van reparatie zullen de daarvoor verschuldigde kosten nimmer meer belopen dan de helft van de oorspronkelijke koopprijs. In geval van vervanging is de Leverancier nimmer meer dan de oorspronkelijke koopprijs verschuldigd, terwijl in dat geval bovendien het geleverde aan de Leverancier dient te worden teruggegeven.

9. KLACHTEN

9.1 Behoudens indien het een verleende garantie betreft in welk geval de bepalingen inzake garantie gel- den is de Leverancier slechts verplicht klachten in behandeling te nemen, indien zij schriftelijk zijn ingediend bij de Leverancier.

9.2 Retourzendingen aan de Leverancier zijn slechts toegestaan na diens voorafgaande schriftelijke toe- stemming; alsdan dienen zij franco te geschieden, tenzij de Leverancier de klacht bij voorbaat aanvaardt.

9.3 Het klagen dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De wederpartij heeft de verplichting de afgeleverde zaken onverwijld te onderzoeken bij aflevering.

9.4 Vorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

9.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is de Leverancier te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die niet aan opzet of grove schuld van de Leverancier of haar leidinggevend personeel is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van de Leverancier komen.

10.2 Niet voor risico van de Leverancier komt schade als gevolg van: (i) opzet of grove schuld van personen van wie de Leverancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, (ii) ongeschiktheid van zaken waarvan de Leverancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, (iii) uitoefening door derden jegens de wederpartij van één of meer rechten ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde gesloten overeenkomst, (iv) werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog, oorlogs- dreiging en/of burgerlijke onlusten of (v) andere vormen van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW.

10.3 In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor:

(a) enige schade, direct of indirect voortkomende uit plaatsing of montage van door haar geleverde zaken op een daarvoor ongeschikte fundering of ondergrond; en/of

(b) schade, direct of indirect voortvloeiende uit onvakkundige of onoordeelkundige bediening door de wederpartij of het gebruik van ondeugdelijk materiaal door de wederpartij; en/of

(c) bedrijfs- of gevolgschade alsmede voor winst welke wordt gederfd door de wijze waarop de plaatsings- of montagewerkzaamheden worden uitgevoerd.

10.4 De wederpartij vrijwaart de Leverancier ter zake van iedere vergoeding en alle kosten en schade die voor de Leverancier mochten voortvloeien uit vorderingen van derden wegens enig gebrek in een door de Leverancier aan de wederpartij geleverde zaak of wegens het gebruik daarvan door de wederpartij.

11. BEËINDIGING

De Leverancier mag een overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen of ontbinden, zonder daardoor enige schadevergoeding verschuldigd te worden en onverminderd de hem overigens toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:

(a) de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, enigerlei akkoord aanbiedt aan schuldeisers of onder curatele wordt gesteld;

(b) de wederpartij haar onderneming of een deel daarvan liquideert;

(c) ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd op een substantieel deel van haar vermogen of de onder de wederpartij door Leverancier geleverde zaken;

(d) de wederpartij in gebreke mocht blijven in de nakoming van enige verplichting jegens de Leverancier en dit gebrek niet binnen redelijke termijn heeft hersteld na daartoe gesommeerd te zijn door Leverancier; of

(e) de wederpartij elders verplichtingen aangaat die de nakoming van verplichtingen jegens de Leverancier ernstig in gevaar brengen.

12. GEHEIMHOUDING

12.1 Alle concurrentiegevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook (zoals onder andere prijslijsten, productspecificaties, protocollen en prijs- en innovatieacties), die partijen in ver- band met de (eventuele) totstandkoming van een overeenkomst of gedurende de overeenkomst uitwisselen of al hebben uitgewisseld, waarin zij elkaar over en weer inzage verstrekken of hebben verstrekt of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt geacht vertrouwelijk te zijn (hierna: de Vertrouwelijke Informatie).

12.2 Een partij mag niet Vertrouwelijke Informatie over de andere partij gebruiken, kopiëren of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan haar is verstrekt. De Vertrouwelijke Informatie van de andere partij dient veilig en niet langer te worden bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

12.3 Een partij mag niet Vertrouwelijke Informatie over de andere partij op een of andere wijze aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe de schriftelijke toestemming van de andere partij heeft gekregen of daar- toe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijk oordeel of een vordering van een daartoe bevoegd overheidsorgaan.

13. OVERIG

13.1 Leverancier is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van (a) zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de wederpartij met (b) vorderingen van de wederpartij op Leverancier, uit welke hoofde dan ook.

13.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, is de wederpartij niet gerechtigd tot verrekening van zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, met vorderingen van Leverancier op de wederpartij.

13.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen, indien hij een tekortkoming constateert in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij.

13.4 Leverancier is bevoegd om de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

13.5 Alle monsters en modellen worden alleen als aanduiding verstrekt en mogen niet doorverhandeld worden door de wederpartij. De wederpartij vernietigt of retourneert eventueel ontvangen monsters en modellen op eerste schriftelijke verzoek van de Leverancier.

13.6 Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier mag voorwaarden verbinden aan een dergelijke toestemming. Leverancier is gerechtigd haar rechten en plichten over te dragen aan een groepsmaatschappij.

13.7 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de wederpartij en zullen op een door Leverancier te bepalen tijdstip worden ingevoerd. Indien de wederpartij door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij een overeenkomst binnen 30 (dertig) kalenderdagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe algemene voorwaar- den van kracht worden.

13.8 In het geval dat één of meer bepalingen in een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden afwijken, dan geldt het bepaalde in die overeenkomst.

13.9 Indien enige bepaling van een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven die overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht. Indien de ongeldige bepaling een kernbeding betreft, zullen partijen een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van partijen. Indien de bepaling geen kernbeding betreft is de Leverancier gerechtigd een nieuwe bepaling vast te stellen die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling benadert.

13.10 Het nalaten door Leverancier een beroep te doen op de naleving van deze algemene voorwaarden of enig hierin bevatte bepaling kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen door Leverancier van enig recht of rechtsmiddel dat Leverancier op grond van deze algemene voorwaarden toekomt.